Annak érdekében, hogy Önnek a legjobb élményt nyújtsuk "sütiket" használunk honlapunkon. Az oldal használatával Ön beleegyezik a "sütik" használatába.

 

TERÜLETI FEJLŐDÉSI FOLYAMATOK VIZSGÁLATA ÉS MODELLEZÉSE KELET-KÖZÉP-EURÓPA TÉRSÉGÉBEN, ANNAK RÉGIÓIBAN

Mind globális, mind szűkebb regionális vagy lokális összehasonlításban jelentős különbségek tapasztalhatók az egyes gazdasági egységek teljesítményei, és növekedési képességei tekintetében. Ennek megfelelően napjainkban a regionális gazdaságtani kutatások fókuszában az eltérő fejlődési pályák vizsgálata és a gazdasági-társadalmi folyamatok térbeliségének elemzése állnak. A kétpólusú világrend megszűnését követően a globális és kontinentális térben reintegrálódó Kelet-Közép-Európa pedig akár hosszabb (évszázados), akár rövidebb (évtizedes) időtávon szemléljük, több egyedi, a nyugat-európai modellektől eltérő (jól kutatható) gazdasági, társadalmi, politikai jegyet mutat. Az Európa keleti felében folyó területi folyamatok sajátosságainak és azoknak a nyugati részre kidolgozott politikáknak és gyakorlatoknak való adaptálásában játszott szerepének vizsgálatai képezik kutatásaink fő irányát.

1. Regionális fejlődés, konvergencia-divergencia elemzése

A globális gazdasági és társadalmi folyamatoknak köszönhetően a térségek (fenntartható) fejlődésének vizsgálata napjaink egyik legérdekesebb kutatási témájává vált. Kutatásunk során, a téma releváns szakirodalma, ill. saját kutatási eredményeink segítségével kísérletet teszünk a gazdasági növekedés, ill. fejlődés külső és belső tényezőinek minél szélesebb körű feltérképezésére összefüggéseinek megismerésére. A térben megfigyelhető gazdasági és társadalmi jelenségeket leíró indikátorok kiválasztásával a területi politikák döntéshozói számára is érzékeltetni tudjuk a jelentősebb elmozdulásokat.

Referencia publikációk:

 • Kocziszky György, Benedek József (2017): Területi polarizáció és konvergencia a visegrádi országokban. MAGYAR TUDOMÁNY 178.:(3.) pp. 261-272.

 • Sebestyénné Szép Tekla (2016). Energy convergence of the European Union toward 2020. Deturope, 8, 3: 88-106. http://www.deturope.eu/index.php?navi=101&vol=24

 • Benedek József (2006): Területfejlesztés és regionális fejlődés. Egyetemi Kiadó, Kolozsvár.
 • Kocziszky György (2011): Adalékok a regionális gazdasági növekedés és egyensúly kérdéséhez. Észak magyarországi Stratégiai Füzetek. VIII. évf. 2. sz. pp. 5-14. ISSN 1786-1594.
 • Kocziszky György (2006): Chances of Convergence of the Region of Northern Hungary. In. European integration studies.Vol.5.) No. 1. p. 139-159 (p.173). ISSN: 1588-6735.
 • Kuttor Dániel (2008): Regional convergence and divergence in the Visegrad Four countries during the transition period. 7th National and Regional Economics; Herlany, Szlovákia.

2. Regionális versenyképesség, vállalti aktivitás területi egyenlőtlenségeinek vizsgálata

A versenyképesség napjaink legtöbbet használt gazdasági fogalmainak egyike. Az elmúlt évtizedekben megtörtént a versenyképesség országokra, régiókra, városokra történő adaptációja, a téma elméleti és módszertani beágyazottsága számottevően fejlődött, a releváns empirikus kutatások száma is növekedett. A területi versenyképesség mérése összetett feladat, az indikátorok általunk vizsgált egyik csoportja a vállalkozások teljesítményét jeleníti meg, azok aktivitását, sikerességét méri különböző területi egységekben.

Referencia publikációk:

 • Benedek József (2008): The emergence of new regions in transition Romania, in: Scott, J. (Ed) De-coding New Regionalism. Shifting Socio-political Contexts in Central Europe and Latin America, pp. 233 – 246. Ashgate. Urban and Regional Planning Series, Aldershot
 • Benedek József (2006): Raumplanung und Regionalentwicklung, in Kahl T., Metzeltin M., Ungureanu M.-R. (Eds) Rumänien. Raum und Bevölkerung. Geschichte und Geschichtsbilder. Kultur. Gesellschaft und Politik heute. Wirtschaft. Recht und Verfassung. Historische Regionen, pp. 105 – 130. Lit Verlag, Wien, Berlin.
 • Kuttor Dániel: Changing spatial economic structure in East Central EuropeI, p. 73-88; in: Studia Oeconomica Universitatis Babes-Bolyai, Volume 5 Issue 3, ISSN 2065-9644, 2010.

3. Az ipari szerkezetváltás és különböző ágazatok területi dimenziójának elemzése

Napjainkban a kelet-közép-európai országokban szignifikánsan nagyobb a szekunder szektor nemzetgazdasági súlya, mint a nyugatiakban. A millennium időszaka hozta el a trendváltást. A 90-es években az ipari szerkezet rohamos leépülése, hanyatlása volt megfigyelhető, az új évezredben annak modernizációja és előretörése. A tőke egyenlőtlen szektorális és területi megjelenése, markáns szerkezeti és térbeli változásokat indukált, amelyek nem csak kisebb régiók, hanem akár egész nemzetgazdaságok teljesítményeire is hatással vannak.

Kutatásaink során több ágazat, szektor területi dimenzióit elemezzük, ill. válaszokat próbálunk megfogalmazni azokra a kérdésekre vonatkozóan, amik a releváns politikák megfogalmazásakor felmerülhetnek, ill. vizsgáljuk azok megvalósulását.

Referencia publikációk:

 • Lipták Katalin, Péter Zsolt (2017): Kastélyok turisztikai célú hasznosítása Magyarországon, különös tekintettel az Észak-magyarországi régióra. TURISZTIKAI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI TANULMÁNYOK 2:(1) pp. 54-64.
 • Lipták Katalin, Hajdú Noémi (2016): Comparison of the Tourism Potential of Baltic Countries and Hungary, REGIONAL FORMATION AND DEVELOPMENT STUDIES 19:(2) pp. 68-80.
 • Kuttor Dániel (2011): Ipari szerkezetváltás környezeti és területi hatásai a visegrádi országokban; in: ECONOMICA, Szolnoki Főiskola Tudományos Közleményei, ISSN 1585-6216.
 • Kuttor Dániel (2011): Spatial Effects of Industrial Restructuring in the Visegrád Countries, p. 51-58; in: Theory, Methodology, Practice – Club of Economics in Miskolc, Volume 7th Number 1., ISSN 1589-3413.
 • Péter Zsolt (2010): Impact of Tourism Development on the Economy of the Small Regions in the Region of Northern Hungary. In Business Studies. Volume 7. Number 2. Miskolc, pp. 109-120.

4. Alkalmazott térinformatika

Az elmúlt évtizedekben a számítástechnika, a térképészet és az űrkutatás terén végbement technikai fejlődés együttesen a földrajzi szemlélet- és gondolkodásmód térnyeréséhez vezetett. A „földrajz forradalma” elérte a közgazdaságtant is, amelyben ennek köszönhetően megerősödött a térbeliség, felértékelődött a területi megközelítés.

A térinformatika lehetővé teszi a földrajzi vonatkozású adatok térképalapú tárolását, menedzselését és megjelenítését, amelyekből ezáltal újszerű információk nyerhetők ki. Ezek az információk hatékony, értékes támogatást nyújthatnak a gazdasági döntéshozóknak.

Referencia publikációk:

 • Kuttor Dániel (2008): Analysis of the Territorial Disparities in the Visegrad Four Countries – Measurement and Visualisation of Territorial Processes at Regional level in Central Europe. (társszerző: Dr. Nagy Zoltán) RSA Conference on Regions: The Dilemmas of Integration and Competition; Prága, Csehország.
 • Kuttor Dániel (2007): Területi diszparitások az Észak-magyarországi régióban – fejlettségbeli különbségek mérése és vizualizálása, XXVIII. OTDK - Miskolci Egyetem, Közgazdaságtudományi Szekció (Konferencia CD).

5. Területfejlesztés és területi tervezés

Az Európai unió következő 2014-2020-as tervezési időszakára való felkészülés fontos feladatokat jelöl ki a szakma szereplői számára. Intézetünk több munkatársa is részt vett és a közeljövőben is részt vesz a különböző területi szintek területi tervezési munkáiban, melynek tapasztalatai beépülnek a tervezési módszertan fejlesztésébe, a területi folyamatok törvényszerűségeinek megértésébe.

Referencia publikációk:

 • Kocziszky György, Péter Zsolt (2008): Térségi gazdaságfejlesztés (oktatási segédlet). Miskolc, 110 p.
 • Benedek József (2008): Chapter 12, Romania, in: Baun M, Marek D., (Eds) EU regional policy after enlargment, Palgrave Macmillan, Bas

Projektek:

 • Cross-border innovation network for technology transfer (CONTENT) (Hungary-Slovakia-Romania-Ukraine ENPI Cross-border Cooperation Programme 2007-2013)  2012-2014
 • InnoMonitor - Regionális innovációs monitoring és elemző rendszer (Baross Gábor Program) 2009

Meghirdetett PhD témák:

 • Regionális gazdasági folyamatok ökonometriai modellezése (Prof. Dr. Kocziszky György)
 • A gazdasági aktivitás területi és szerkezeti dimenziójának vizsgálata Kelet-Közép-Európa országainak feldolgozóiparában (Dr. Kuttor Dániel)

Gondozott kiemelkedő TDK témák (23005-2013):

 • A hazai távhőszolgáltatás jelene és jövője az európai uniós csatlakozás tükrében a NYÍRTÁVHŐ Kft. példáján (2005)
 • A Magyar Nemzeti Bank monetáris politikájának regionális hatásai az Észak-magyarországi tervezési-statisztikai régióban (2007)
 • A monetáris transzmissziós mechanizmus ökonometriai vizsgálata a visegrádi országok példáján (2007)