Annak érdekében, hogy Önnek a legjobb élményt nyújtsuk "sütiket" használunk honlapunkon. Az oldal használatával Ön beleegyezik a "sütik" használatába.

 

A GLOBÁLIS KIHÍVÁSOK ÉS AZ AZOKRA ADOTT GAZDASÁGI VÁLASZOK TÉRBENI MEGJELENÉSÉNEK ÉS TERJEDÉSÉNEK ELEMZÉSE

A világgazdasági folyamatok, így a transznacionalizálódás meghatározó jelentőséggel bírnak a 21. században. A globalizáció – bár nagy régiónként változó mértékben – de mindenhol érezhető kihívások elé állítja a gazdaság szereplőit. A tőke és a munkaerő szabad mozgása a források hatékony allokációjához vezethet, a világgazdasági szereplők változásai, fejlődése a magyar gazdaság jövője szempontjából is kiemelkedő jelentőségű.

A világgazdasági folyamatok sokféleképpen hatnak a városok, régiók, országok fejődésére, melynek legtöbb esetben kedvező feltételeket teremtenek.

1. Térszerkezet és városhálózatok, urbanizációs folyamatok a világgazdaság főbb régióiban, Európában és Magyarországon

Kutatásainkban az urbanizációs folyamatok terjedését, régiók és városok területi szerkezetét, változó gazdasági és társadalmi folyamatait, kapcsolatainak alakulását vizsgáljuk az átalakuló világgazdasági régiókban, Európában, Kelet-Közép-Európában és Magyarországon. Ez jelenti a fejlett területi egységek kapcsolatrendszerének vizsgálatát, Európa térszerkezeti változásainak elemzését és vizualizálását, valamint a magyarországi városok tipizálását, elérési viszonyaik és fejlődésük más tényezőinek feltárását.

A funkcionális várostérségek és a világgazdasági centrumok gazdasági koncentrációs és dekoncentrációs folyamatait, a policentrikus városhálózat kialakulását ökonometriai módszerekkel modellezzük.

Referencia publikációk

 • Benedek József, Kocziszky, György (2015): Paths of convergence and polarization in the Visegrád countries. In: Lang, T., Henn, S., Sgibnev, W., Ehrlich, K., (eds.): Understanding Geographies of Polarization and Peripheralization. Perspectives from Eastern Europe and Beyond. Palgrave/MacMillan, Basingstoke. 352 p., 217-234.

 • Benedek József, Cristea M., Szendi Dóra (2015): Catching up or falling behind? Economic convergence and regional development trajectories in Romania; Romanian Review of Regional Studies, Volume XI.; 2015/1.

 • Szendi Dóra (2015): A lokális humán fejlettségi index eloszlása és területi autokorrelációja Németország és Magyarország esetében; TERÜLETI STATISZTIKA 55:(6) pp. 556-591.

 • Kocziszky György, Szendi Dóra (2015): The Effects of Monetary Easing on Spatial Convergence in Hungary, Theory Methodology Practice: club of economics in Miskolc 11:(02) pp. 13-22.

 • Szendi Dóra (2016): Territorial differences of the life quality, as a complex indicator in Germany and Hungary; DETUROPE: CENTRAL EUROPEAN JOURNAL OF TOURISM AND REGIONAL DEVELOPMENT 8:(2) pp. 23-34.

 • Kincses Áron, Nagy Zoltán, Tóth Géza (2013): The Spatial Structures of Europe. Prostorske Strukture v Evropi. ACTA GEOGRAPHICA SLOVENICA 53:(1) pp. 1-36.

 • Tóth Géza, Nagy Zoltán (2013): Eltérő vagy azonos fejlődési pályák?: A hazai nagyvárosok és térségek összehasonlító vizsgálata. TERÜLETI STATISZTIKA  53: (6) pp. 593-612.

 • Kincses Áron, Nagy Zoltán, Tóth Géza (2013): Európa térszerkezete különböző matematikai modellek tükrében I-II rész.. TERÜLETI STATISZTIKA 53: (2) pp. 148-156; 53: (3) pp. 237-252.

2. A kommunikáció térformáló szerepe

A közlekedést és az info-kommunikációt magukba foglaló térbeni hálózatok kialakulása és működése egyszerre a globalizáció alapfeltételei és következményei. A városok, térségek elérhetősége meghatározza a globális gazdaságba való bekapcsolódás lehetőségét, mértékét és módját. Az elérhetőségi vizsgálatok mellett a hálózatok általános sajátosságaira, a hálózat-elmélet gazdasági és térszerkezeti alkalmazásaira is fókuszálunk.

Referencia publikációk

 • Tóth Géza (2013): Az elérhetőség és alkalmazása a regionális vizsgálatokban. Budapest, KSH, 146 p
 • Tóth Géza (2005): Az autópályák szerepe a regionális folyamatokban. Budapest: KSH

3. Területi energiahatékonysági vizsgálatok

A környezeti kihívások közül az energia-kérdést az energiafelhasználás, az energiahatékonyság és a gazdasági növekedés közötti kapcsolatrendszer tényezőinek feltárásával és elemzésével kutatjuk. Vizsgáljuk a városok fejlettsége és energiafelhasználása, az alternatív energiák bevonása közötti összefüggést, módszert dolgoztunk ki a térségek energiahatékonysági potenciáljának becslésére. Vizsgáljuk az energiaárak világpiaci növekedésének (illetve helyi, kormányzati csökkentésének) hatását az energiaintenzív iparágak versenyképességére, továbbá azon régiók fejlődésére, ahol a foglalkoztatáshoz és a bruttó hozzáadott érték termeléséhez ezek az iparágak nagy mértékben hozzájárulnak.

Referencia publikációk

 • Szlávik J., Csáfor H., Sebestyén Szép T. (2016): Regional Level of Sustainability – Two Hungarian Case Studies. Period. Polytech. Soc. Man. Sci., Online First paper 7803. https://pp.bme.hu/so/article/view/7803  DOI: 10.3311/PPso.7803
 • Sebestyénné Szép T. (2016): Energetikai konvergencia az Energia 2020 stratégia tükrében - A konvergenciaszámítások alkalmazásának egy alternatív lehetősége. Közgazdasági Szemle LXIII. évf., 2016. május (564—587. o.), http://www.kszemle.hu/tartalom/cikk.php?id=1632
 • Sebestyénné Szép Tekla (2013): Energiahatékonyság: áldás vagy átok? Területi Statisztika, Központi Statisztikai Hivatal, 53. évfolyam, 1. szám, pp.54-68.
 • Sebestyénné Szép Tekla (2014): The Granger causality analysis of energy consumption and economic growth” Journal of Marketing and Management of Innovations, Sumy State University, Ukrajna, pp. 244 – 258 http://mmi.fem.sumdu.edu.ua/en/journals/2014/1/244-258

4. A világgazdasági régiók pozícióinak változása a XXI. században

A nemzetközi kapcsolatokban, a világgazdasági régiók pozícióiban alapvető változások mentek végbe az elmúlt időszakban. Az olyan jelentős gazdasági potenciállal rendelkező, feltörekvő országok, mint Kína, India vagy Brazília globális játékossá fejlődtek, mind a piaci lehetőségek, mind a világgazdasági verseny jelentette kihívások szempontjából. Az ehhez kapcsolódó kutatásokban vizsgáljuk mind a centrum (Amerikai Egyesült Államok, Japán, Európai Unió), mind a feltörekvő országok főbb gazdasági jellemzőit, fejlődési pályáit, a piaci vonzerőit, a termelés kihelyezésének lehetőségeit, vagyis mindazokat a kihívásokat, melyekkel a globális vállalatok működésük során szembesülnek. Meghatározzuk a versenyképesség főbb tényezőit, a lehetséges fejlődési stratégiákat, kiemelten figyelve az aktuális geopolitikai eseményekre.

Referencia publikációk:

 • Nagy Zoltán, Tóth Géza, Szendi Dóra (2016): Opportunities for Adaptation of the Smart City Concept - A Regional Approach; THEORY METHODOLOGY PRACTICE: CLUB OF ECONOMICS IN MISKOLC 12:(02) pp. 87-93.

 • Kuttor Dániel, Péter Zsolt (2016): Changing position and catchment area of the University of Miskolc, Faculty of Economics DETUROPE: CENTRAL EUROPEAN JOURNAL OF TOURISM AND REGIONAL DEVELOPMENT 8:(3) pp. 124-137.

 • Kuttor Dániel, Nagy Zoltán, Sebestyénné Szép Tekla (2014): Világgazdasági régiók a XXI. században - kihívók és vetélytársak. Miskolc, Miskolci Egyetemi Kiadó, 2014. 172 p.

 • Sebestyénné Szép Tekla, Fülöp Gyula (2013): „Feltörekvő globális játékosok” Külügyi Szemle pp.108-124. XII. évfolyam, 3. szám

 • Nagy Zoltán, Szép Tekla (2011): United States and China: Changing in world economic positions? Theory Methodology Practice, University of Miskolc, 2011. pp.67-76.

Projektek:

 • “Az intelligens, fenntartható és inkluzív társadalom fejlesztésének aspektusai: társadalmi, technológiai, innovációs hálózatok a foglalkoztatásban és a digitális gazdaságban” (EFOP-3.6.2-16-2017-00007), 2017-2020

 • SILHOUETTE – Using novel information and communication technologies for the support of elderly’s active participation in the information society (Creator miniprogram)

 • SEMIGRA (ESPON) – Selective migration and unbalanced sex ratio in rural regions

 • A felsőoktatás minőségének javítása kiválósági központok fejlesztésére alapozva a Miskolci Egyetem stratégiai kutatási területein TÁMOP-4.2.1.B-10/2/KONV-2010-0001 sz. projekt

Meghirdetett PhD témák:

 • Világgazdasági régiók összehasonlító vizsgálata (Dr. Nagy Zoltán)
 • Elérhetőség modellezése (Dr. Tóth Géza)
 • Regionális politikák és az európai regionalizáció összehasonlító vizsgálata (Prof. Dr. Benedek József)
 • Régiók konvergenciájának összehasonlító vizsgálata (Prof. Dr. Benedek József)

Gondozott kiemelkedő TDK témák (2005-2013):

 • A magyarországi közúti közlekedés helyzete és felzárkóztatásának lehetőségei az Európai Unióban (2005)
 • Megújuló energiaforrások az Európai Unióban és hazánkban, különös tekintettel a geotermikus energiára és a biomasszára (2007)
 • Észak-Magyarország és Kelet-Szlovákia összehasonlító elemzése (2009)
 • A bővítés gazdasági és politikai dimenziói: a bővítéspolitika jelene és jövője (2009)
 • A keresletösztönző gazdaságpolitika térnyerése és a kelet-közép-európai autóipar lehetőségei a világgazdasági válság után (2011)
 • A tőzsdei kereskedésben fellelhető pénzügyi viselkedéstan, avagy az irracionalitás parancsol a piaci szereplők engedelmeskednek (2011)