Annak érdekében, hogy Önnek a legjobb élményt nyújtsuk "sütiket" használunk honlapunkon. Az oldal használatával Ön beleegyezik a "sütik" használatába.

 

A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS TÁRSADALOMGAZDASÁGI DIMENZIÓI

A fenntarthatóság három pillére: a környezet, a társadalom és a gazdaság kölcsönhatásainak vizsgálata a 21.századi tudományos gondolkodásban központi helyre került. A tér, a környezet és a társadalom összefüggéseinek feltárásán belül a fenntarthatóság értelmezésében kulcsfontosságú munkavégzés és foglalkoztatás, a területhasználatot, a termelést és a javak elosztását befolyásoló, ugyanakkor önálló erőforrásként is megjelenő kultúra, a társadalmon belüli szolidaritás, a társadalmi tőke és hálózatok, a társadalmi részvétel fogalmai megtöltődtek gazdasági tartalommal és a gazdaságtudományok új, a szociológiával, a környezet- és a tértudományokkal szoros kapcsolatban álló kutatási terrénumát jelölik ki. Kutatásainkat három témakör mentén végezzük:

1. A fenntartható fejlődés társadalmi-gazdasági feltételei és követelményei

Vizsgálataink fókuszában az egyik oldalon a környezeti tényezők és a műszaki technológiák fenntarthatóságának gazdasági és társadalmi szemléletű értékelése, a másik oldalon a gazdaság működésének környezeti szempontú értékelése áll. A fenntartható fejlődés tényezőinek, lehetséges forgatókönyveinek és jövőképeinek elemzése hozzásegít bennünket nem csupán a világban zajló folyamatok jobb megértéséhez, de a regionális és helyi alkalmazkodási stratégiák kidolgozásához is. A társadalom alkalmazkodó képességének növekedését elősegítő stratégiák elemzése a környezeti központú kutatásainkat összekapcsolja a munka világában végbemenő változások, a szolidáris gazdaság és a helyi fejlesztés témakörökben végzett vizsgálatokkal. Kiemelt figyelmet fordítunk a szűkebb környezetünket jelentősen érintő, a dezindusztrializáció következményeként kialakult borsodi és azon belül is miskolci barnamezők komplex, a fenntarthatóságot középpontba helyező revitalizációs lehetőségeire, a lakosságcseréhez vezető mobilitásra. Kutatásainkban foglalkozunk a mobilitás különböző fajtáival, motivációjával, hatásaival, befolyásolhatóságával, tesszük ezt fókuszálva a fiatal generációra. Vizsgálatainkban hangsúlyt kap a gender aspektus megjelenése.

Referencia publikációk:

Cebotari, S., Benedek József (2017): Renewable energy project as a source on innovation in rural communities. Sustainability, 9:4, Art. Num. 509. IF: 1,789.

Benedek József, Ciobanu S., Man T. (2016): Hot spots and social background of urban traffic crashes: a case study in Cluj-Napoca (Romania). Accident Analysis and Prevention, 87:2, 117-126. IF: 2,070.

Nagy Z., Sebestyénné Szép T. (2016): Losers of the Falling Oil Prices: Changes in Oil Vulnerability in the Oil Exporting Countries. International Journal of Energy Economics and Policy 2016, 6(4), 738-752. http://www.econjournals.com/index.php/ijeep/article/view/2706/1990

Tóthné Szita Klára: Global Environmental Governance – Towards a Sustainable Green World Economy?!1 INTERNATIONAL JOURNAL OF ARTS AND SCIENCES (CD) 2013:(3/1) pp. 389-397. (2013)

Tóth Szita Klára, Roncz Judit: Hungary, Miskolc region: Case Study In: Laurence Augereau (szerk.) The State of Renewable Energies in Europe,: 11th EurObserv’ER Report. Paris: Publication de l'Observatoire de Paris, 2011. pp. 216-221.

Tóthné Szita Klára: Környezeti fenntarthatóság, fenntartható háztartások:: új fogyasztói szokások In: Nováky Erzsébet (szerk.) Magyarország 2025: Tanulmánykötet a Magyarország 2025 című akadémiai kutatás alapján Budapest: Gazdasági és Szociális Tanács, 2010. pp. 400-422. 2. kötet.

Tóthné Szita Klára, Siposne Nándori Eszter: Regional evaluation of sustainability with special regard to social aspects. THEORY METHODOLOGY PRACTICE : CLUB OF ECONOMICS IN MISKOLC 5:(1) pp. 75-80. (2010)

Dabasi Halász Zsuzsanna, Kinga Fekszi:  The Obstacle of Remigration Due to the Lack of Revitalisation Romanian Review of Regional Studies Journal of the Centre for Regional Geography Vo.: IX. N.2, pp.:61-67. (2013) Cluj-Napoca ISSN-L1841-1576

Dabasi Halász Zsuzsanna, Hegyi-Kéri Ágnes: The Effects of Black, Brown and Green Revitalizing Investments ont he Labour Market and Economy. In.: Geosciences and Engineering. Universtity of Miskolc, Faculty of Eatrh Sceinece & Engineering, Volume 1, Number 1 (2012), Miskolc Unversity Press 2012, pp. 88-93. HU ISSN 2063-6997

2. Munkaerő-piaci és foglalkoztatási tárgyú kutatások

Foglalkoztatási tárgyú kutatásaink a vidéki Magyarország, azon belül Észak-Magyarország szempontjából legégetőbb kérdéseket érintik. Foglalkozunk a migráció munkaerőpiaci okaival és hatásaival, a foglalkoztatási politikák sajátosságainak és eredményeinek feltárásával. az atipikus foglalkoztatásban rejlő lehetőségekkel, a munkavállalási motivációk és stratégiák változásával, a vidéki tartós munkanélküliség kialakulásának okaival, jellemzőivel, kezelésének lehetséges módozataival, a romák munkavállalását gátló tényezőkkel és az önkormányzatok és civil szervezetek foglalkoztatási kapacitásai növelésének lehetőségeivel.

Referencia publikációk:

Lipták Katalin (2017): The economic and labour market effects of the globalization In: Berényi László (szerk.) Management Challenges in the 21st Century. Volume III: Diversity of Challenges. Saarbrücken: Lambert Academic Publishing (LAP), pp. 49-58.

Lipták Katalin (2015): A nők és gyermekes anyák tudományos életben való foglalkoztatási és előrejutási lehetőségei, esélyegyenlősége bármely munkavégzésre irányuló jogviszonyban - a hazai illetve nemzetközi ösztöndíjakhoz és pályázatokhoz való hozzájutásra is kiterjedően, kutatási jelentés, 67 p.

Lipták Katalin (2015): The Changes of the Human Development on Micro-Regional and Settlement Levels, DETUROPE: CENTRAL EUROPEAN JOURNAL OF TOURISM AND REGIONAL DEVELOPMENT 7:(2) pp. 275-290.

Siposné Nándori Eszter (2016): A munkaerőpiaci hátrányok területi vonatkozásai Észak-Magyarországon. Területi Statisztika. 56 (4) pp.438-454; DOI: 10.15196/TS560405. ISSN: 0018-7828 (nyomtatott), ISSN 2064-8251 (online)

G. Fekete Éva.: Long-term Unemployment and Its Alleviation in Rural Areas. Case of Hungary. Pécs: Centre for Regional Studies, 2005. 80 p. (Discussion Papers, 47.).

G.Fekete Éva: Munkanélküliség és foglalkoztatási viszonyok az aprófalvas térségekben. Van-e esély a megmaradásra? In: A tudomány a gyakorlat szolgálatában – A foglalkoztatási szint bővítésének korlátai és lehetőségei. Az FMM és az MTA közötti együttműködési megállapodás alapján végzett kutatások első eredményei (2002-2004) Szerk.: Pritz P. Budapest: MTA, 2004. 55-85. p.

Dabasi Halász Zsuzsanna: Changes in the Regional Differences of the Labor Market in Hungary During the Millennium Change, Especially the Employment Impact of Financial Crisis in the First Decade of the 21th Century THEORY METHODOLOGY PRACTICE: CLUB OF ECONOMICS IN MISKOLC 7:(2) pp. 3-12. (2011)

Dabasi Halász Zsuzsanna (szerk.): Munkaerőpiac és foglalkoztatáspolitika. Miskolc: Miskolci Egyetemi Kiadó, 2011.

Dabasi Halász Zsuzsanna: Recommendations for developing a regional migration policy in support of employment policy. BUSINESS STUDIES: A PUBLICATION OF THE UNIVERSITY OF MISKOLC 7:(2) pp. 15-28. (2010)

Lipták Katalin: The Labour Market Situation in the Central-Eastern European Region – Towards a New Labour Paradigm. JOURNAL OF GEOGRAPHY AND GEOLOGY 5:(3) pp. 88-100. (2013)

Lipták Katalin: Is atypical typical? – atypical employment in Central Eastern European countries pp. 1-13. JOURNAL FOR EMPLOYMENT AND ECONOMY IN CENTRAL AND EASTERN EUROPE, 2011/1, (2011)

 

3. Bevezetés a szolidáris és szociális gazdaságba

Kutatásaink kiterjednek egyrészt a tőkés gazdaság működésének kritikai elemzésére, a súlyos következményként jelentkező szegénység területi megjelenésének és gazdasággal való kölcsönhatásainak – azaz a kórtünetek – vizsgálatára. Érdekes felfedezéseket hozott a poszt-modern társadalom egyes értékeinek – mint pl. a szolidaritás, esélyegyenlőség, részvétel – a gazdasági, ill. területi fejlődéssel való összefüggéseinek (speciálisan vidéki térségekben történt) kutatása is. Az esélyegyenlőség kérdését tágan, a társadalmi és a területi hátrányok együttesére vonatkoztatva vizsgáljuk.

A társadalmi gazdaság szereplői közül a társadalmi vállalkozások működését vizsgáljuk. Kutatásainkban kiemelt szerepet kap a társadalmi innovációk fajtáinak, jellemzőinek feltárása. A társadalmi innovációkat tágan értelmezve keressük mindazokat az új megoldásokat, azok tényezőrendszerét, melyek lehetővé teszik a társadalmi erőforrások bevonását a gazdaság működésébe és az általa gerjesztett problémák megoldásába. A társadalmi gazdaság közpolitikákban (jelesül a vállalkozás-, a foglalkoztatás-, a szociál-) politikában való megjelenéséről az Európai Unió és a tagországok dokumentumainak elemzésén túl a társadalmi vállalkozások működésének empirikus kutatása révén tudunk új megállapításokat tenni.

Referencia publikációk:

Siposné Nándori Eszter (2016): How Did Subjective Well-Being Change in Hungary Due to the Economic Crisis? Social Indicators Research, 2016. március, 126 (1), 241-256. old, DOI https://doi.org/10.1007/s11205-015-0878-9, Print ISSN0303-8300, Online ISSN1573-0921, IF: 1,743

Siposné Nándori Eszter (2014): Interpretation of poverty in St. Louis County, Minnesota. Applied Research in Quality of Life. 2014. szeptember, 9 (3) 479-503. old. DOI: 10.1007/s11482-013-9245-7, IF (2012): 0,818

G Fekete Éva: Elements of Social and Solidarity Economy (SSE) in the Hungarian Local Development. THEORY METHODOLOGY PRACTICE : CLUB OF ECONOMICS IN MISKOLC 7:(1) pp. 17-28. (2011)

G Fekete Éva, Lipták Katalin: Postmodern values in rural peripheries. JOURNAL OF SETTLEMENTS AND SPATIAL PLANNING 2.:(1.) pp. 1-7. (2011)

Siposné Nándori Eszter: Spatial econometric analysis of poverty in Northern Hungary between 2000 and 2010. JOURNAL OF WEI BUSINESS AND ECONOMICS 1:(1) pp. 81-91. (2012)

Siposné Nándori Eszter: Subjective poverty and its relation to objective poverty concepts in Hungary. SOCIAL INDICATORS RESEARCH 102:(3) pp. 537-556. (2011)

Projektek:

 • Fiatalok szerepvállalása a térségi és társadalmi hátrányok leküzdésében (NTP-FTH-16-0035), 2016-2017
 • Szolidáris és szociális gazdaság a poszt-szocialista periférián (OTKA) 2014-2017
 • Kutatások a Dél-Csereháton (TÁMOP KEZEK) 2013-2015.Lokális foglalkoztatáspolitika, a nem piaci foglalkoztatás jellemzői (Közösen a Jövő Munkahelyeiért Alapítvány) 2012-2014.
 • Gyermekesély Kutatótábor a Szikszói kistérségben (MTA Társadalomkutató Központ) 2014.
 • Atipikus foglalkoztatás alkalmazása az egészségügyben (Közösen a Jövő Munkahelyeiért Alapítvány) 2011-2014.
 • Globalizáció és intézményi változások (OTKA) 2009-2012

Meghirdetett PhD témák:

 • Környezeti teljesítmény értékelése és ökohatékonysági vizsgálata (Prof. Dr. Szita Klára)
 • Munkaerőpiac folyamatainak és egyes speciális szegmenseinek vizsgálata (dr Dabasi Halász Zsuzsanna)

Gondozott kiemelkedő TDK témák (2015-13):

 • Roma kivándorlási hajlandóság két érintett megyében az EU-csatlakozás tükrében (2005)
 • Fizikai szegénység és tudás – A tanulói tudás és az életkörülmények összefüggése az észak-magyarországi régióban (2007)
 • Quo vadis – Kinek merre visz az útja? - azaz nemzetközi munkaerő-áramlás a magyar egészségügy szemszögéből (2007)
 • Az innovációs potenciál összetevőinek vizsgálata útmodell segítségével Borsod-Abaúj-Zemplén megye érintett kis- és középvállalkozási körében (2007)
 • Fogyatékkal élők munkaerőpiaci helyzete (2009)
 • Munkaerőpiaci elképzelések felmérése a „diszes” fiatalok körében (2009)
 • Innováció és a mérnökképzés aspektusai (2009)
 • Kiút, merre fut az utad. "Út a munkához"program eredményei, hatása a munkaerőpiacon (2011)
 • A munkaerőpiaci helyzet és a versenyképesség alakulása a Visegrádi országokban (2013)
 • A humán erőforrás fejlettségének területi meghatározása HDI becsléssel (2013)
 • A környezeti erőforrások kiaknázásának kockázata különös tekintettel a recski aranybányászatra (2013)
 • A környezeti, társadalmi és gazdasági életciklus-elemzés alkalmazhatóságának vizsgálata – avagy mekkora ökológiai lábnyomot ró a környezetre egy csésze kávé elfogyasztása? (2013)