Annak érdekében, hogy Önnek a legjobb élményt nyújtsuk "sütiket" használunk honlapunkon. Az oldal használatával Ön beleegyezik a "sütik" használatába.

TERÜLETI FEJLŐDÉSI FOLYAMATOK VIZSGÁLATA ÉS MODELLEZÉSE KELET-KÖZÉP-EURÓPA TÉRSÉGÉBEN, ANNAK RÉGIÓIBAN

Mind globális, mind szűkebb regionális vagy lokális összehasonlításban jelentős különbségek tapasztalhatók az egyes gazdasági egységek teljesítményei, és növekedési képességei tekintetében. Ennek megfelelően napjainkban a regionális gazdaságtani kutatások fókuszában az eltérő fejlődési pályák vizsgálata és a gazdasági-társadalmi folyamatok térbeliségének elemzése állnak. A kétpólusú világrend megszűnését követően a globális és kontinentális térben reintegrálódó Kelet-Közép-Európa pedig akár hosszabb (évszázados), akár rövidebb (évtizedes) időtávon szemléljük, több egyedi, a nyugat-európai modellektől eltérő (jól kutatható) gazdasági, társadalmi, politikai jegyet mutat. Az Európa keleti felében folyó területi folyamatok sajátosságainak és azoknak a nyugati részre kidolgozott politikáknak és gyakorlatoknak való adaptálásában játszott szerepének vizsgálatai képezik kutatásaink fő irányát.

1. Regionális fejlődés, konvergencia-divergencia elemzése

A globális gazdasági és társadalmi folyamatoknak köszönhetően a térségek (fenntartható) fejlődésének vizsgálata napjaink egyik legérdekesebb kutatási témájává vált. Kutatásunk során, a téma releváns szakirodalma, ill. saját kutatási eredményeink segítségével kísérletet teszünk a gazdasági növekedés, ill. fejlődés külső és belső tényezőinek minél szélesebb körű feltérképezésére összefüggéseinek megismerésére. A térben megfigyelhető gazdasági és társadalmi jelenségeket leíró indikátorok kiválasztásával a területi politikák döntéshozói számára is érzékeltetni tudjuk a jelentősebb elmozdulásokat.

Referencia publikációk:

2. Regionális versenyképesség, vállalti aktivitás területi egyenlőtlenségeinek vizsgálata

A versenyképesség napjaink legtöbbet használt gazdasági fogalmainak egyike. Az elmúlt évtizedekben megtörtént a versenyképesség országokra, régiókra, városokra történő adaptációja, a téma elméleti és módszertani beágyazottsága számottevően fejlődött, a releváns empirikus kutatások száma is növekedett. A területi versenyképesség mérése összetett feladat, az indikátorok általunk vizsgált egyik csoportja a vállalkozások teljesítményét jeleníti meg, azok aktivitását, sikerességét méri különböző területi egységekben.

Referencia publikációk:

3. Az ipari szerkezetváltás és különböző ágazatok területi dimenziójának elemzése

Napjainkban a kelet-közép-európai országokban szignifikánsan nagyobb a szekunder szektor nemzetgazdasági súlya, mint a nyugatiakban. A millennium időszaka hozta el a trendváltást. A 90-es években az ipari szerkezet rohamos leépülése, hanyatlása volt megfigyelhető, az új évezredben annak modernizációja és előretörése. A tőke egyenlőtlen szektorális és területi megjelenése, markáns szerkezeti és térbeli változásokat indukált, amelyek nem csak kisebb régiók, hanem akár egész nemzetgazdaságok teljesítményeire is hatással vannak.

Kutatásaink során több ágazat, szektor területi dimenzióit elemezzük, ill. válaszokat próbálunk megfogalmazni azokra a kérdésekre vonatkozóan, amik a releváns politikák megfogalmazásakor felmerülhetnek, ill. vizsgáljuk azok megvalósulását.

Referencia publikációk:

4. Alkalmazott térinformatika

Az elmúlt évtizedekben a számítástechnika, a térképészet és az űrkutatás terén végbement technikai fejlődés együttesen a földrajzi szemlélet- és gondolkodásmód térnyeréséhez vezetett. A „földrajz forradalma” elérte a közgazdaságtant is, amelyben ennek köszönhetően megerősödött a térbeliség, felértékelődött a területi megközelítés.

A térinformatika lehetővé teszi a földrajzi vonatkozású adatok térképalapú tárolását, menedzselését és megjelenítését, amelyekből ezáltal újszerű információk nyerhetők ki. Ezek az információk hatékony, értékes támogatást nyújthatnak a gazdasági döntéshozóknak.

Referencia publikációk:

5. Területfejlesztés és területi tervezés

Az Európai unió következő 2014-2020-as tervezési időszakára való felkészülés fontos feladatokat jelöl ki a szakma szereplői számára. Intézetünk több munkatársa is részt vett és a közeljövőben is részt vesz a különböző területi szintek területi tervezési munkáiban, melynek tapasztalatai beépülnek a tervezési módszertan fejlesztésébe, a területi folyamatok törvényszerűségeinek megértésébe.

Referencia publikációk:

Projektek:

Meghirdetett PhD témák:

Gondozott kiemelkedő TDK témák (23005-2013):